Ciekawe

Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska

Decyzja środowiskowa to jedno z wymagań z zakresu ochrony środowiska, które ma za zadanie określić warunki korzystania z naturalnego otoczenia przez przedsiębiorstwa.

Obowiązek dokonywania opłat dotyczy niemal każdej firmy. Kosztami obarczone są takie czynności jak: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przesyłanie ścieków do ziemi lub wód czy gospodarowanie odpadami. Jeśli nie zdecydowaliśmy się na outsourcing środowiskowy, powierzając te działania zewnętrznej organizacji, to koniecznie zadbajmy o dopilnowanie terminów i stawek, związanych z korzystaniem z ekosystemu.

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat

Lista osób fizycznych i podmiotów gospodarczych jest spora, zwłaszcza, że zobligowani do ponoszenia kosztów z tytułu korzystania ze środowiska są podejmujący działalność gospodarczą, ale również prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w związku z uprawami rolnymi, hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, rybołówstwem czy leśnictwem. Opłat dokonuje się w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na obszar korzystania ze środowiska lub aktualne miejsce zamieszkania.

Za co konkretnie muszę zapłacić?

Należy przygotować się na poniesienie kosztów zależnych od:
– wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
– umieszczania odpadów na składowiskach;
– wprowadzania wód chłodniczych do wód lub ziemi;
– poboru wody podziemnej oraz powierzchniowej śródlądowej;
– rozmiarów powierzchni, z której odprowadza się ścieki;
– substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi.
Opłaty, których wysokość jest corocznie określana przez ministra środowiska, nie należą do niskich, zwłaszcza jeśli spojrzymy na stawki za gazy lub pyły przesyłane do powietrza lub należności za gospodarowanie odpadami. Kształtowanie wysokości opłat opiera się na ustaleniu rodzaju substancji, ich ilości, stanie oraz składzie, a w niektórych przypadkach nawet na ich temperaturze.

Obowiązkowa ewidencja

Poszczególne podmioty gospodarcze, oprócz uiszczania odpowiednich stawek za korzystanie ze środowiska, zobowiązane są również do prowadzenia ewidencji. Zgłoszenie zawierające informacje odnośnie eksploatacji otoczenia naturalnego należy przedłożyć marszałkowi województwa oraz odpowiedniemu inspektorowi ochrony środowiska, od którego wcześniej zapewne uzyskaliśmy decyzję środowiskową. Ewidencji dokonujemy raz na pół roku. Zwolnienie z należności następuje w przypadku, kiedy roczna wysokość opłat nie przekracza 800 złotych.
Każde przedsiębiorstwo oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą czy rolniczą, zdecydowanie powinny stawiać na świadome funkcjonowanie z zakresu ochrony środowiska, wykorzystując do tego również outsourcing środowiskowy. Biorąc pod uwagę wysokie koszty z tytułu korzystania z ekosystemu, warto zastanowić się nad możliwościami ewentualnego ograniczenia wytwarzanych odpadów, emisji pyłów oraz innych szkodliwych substancji, które ingerują w naturę.