Biznes

Upadłość czy restrukturyzacja? Jak można uratować przedsiębiorstwo?

Przedsiębiorstwa napotykają na różnorodne wyzwania, które mogą prowadzić do trudności finansowych. Jednym z kluczowych momentów w funkcjonowaniu każdej firmy może być sytuacja, gdy staje się ona niewypłacalna, co z kolei prowadzi do konieczności podjęcia decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. W takich momentach warto zrozumieć, czym jest upadłość i jakie są możliwości, aby uniknąć bankructwa. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej upadłości oraz restrukturyzacji.

Czym jest i jak działa upadłość?

Upadłość to proces, który obejmuje likwidację przedsiębiorstwa. Ma on na celu spieniężenie majątku dłużnika i podział uzyskanych środków pomiędzy jego wierzycieli. Ogłaszana jest w sytuacji, gdy dłużnik staje się niewypłacalny, czyli nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, który zalega z płatnościami pieniężnymi przez co najmniej trzy miesiące.

Proces upadłości obejmuje kilka etapów. Najpierw następuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika lub jego wierzyciela. Następnie sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości. W przypadku jej ogłoszenia następuje powołanie syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika i przeprowadza jego likwidację. Środki uzyskane z likwidacji majątku są następnie dzielone pomiędzy wierzycieli w odpowiedniej proporcji.

Efekt domina w prawie upadłościowym — co to oznacza dla przedsiębiorstw?

W nauce prawa upadłościowego często mówi się o tzw. efekcie domina. Polega on na sytuacji, w której upadłość jednego przedsiębiorstwa może spowodować negatywne konsekwencje dla innych podmiotów gospodarczych, tworząc efekt lawinowego upadku. Gdy jedna firma ogłasza upadłość, może to prowadzić do utraty zaufania inwestorów, spadku wartości akcji innych firm z branży lub powiązanych sektorów, a także pogorszenia warunków kredytowych dla innych przedsiębiorstw. Efekt domina może mieć poważne konsekwencje dla całej gospodarki, dlatego istotne jest skuteczne zarządzanie ryzykiem upadłościowym oraz odpowiednia regulacja prawna, która ma na celu minimalizowanie tego rodzaju negatywnych skutków.

Restrukturyzacja firmy – czym różni się od upadłości? 

Podczas gdy upadłość prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa i rozdziału jego majątku pomiędzy wierzycieli, restrukturyzacja ma na celu przywrócenie przedsiębiorstwa do stabilności i rentowności, dzięki czemu może ono nadal funkcjonować na rynku.

Warto zauważyć, że restrukturyzacja może być kluczowym narzędziem dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki temu procesowi firmy mogą uniknąć upadłości i utrzymać zaufanie klientów, dostawców oraz inwestorów. Restrukturyzacja daje szansę na przeprowadzenie istotnych zmian, które mogą poprawić efektywność działalności firmy, zmniejszyć jej zadłużenie oraz przywrócić stabilność finansową.

Jedną z odmian restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne, które pozwala podjąć nawet tak daleko idące działania, jak redukcja zatrudnienia, odstąpienie od niekorzystnych umów wzajemnych czy sprzedaż majątku dłużnika bez obciążeń (ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej). 

Upadłość czy restrukturyzacja? Co wziąć pod uwagę?

Wybór między restrukturyzacją a upadłością zależy od wielu czynników, które należy dokładnie rozważyć. Istotnymi czynnikami są stopień trudności finansowych, jakie przedsiębiorstwo napotyka, struktura jego zadłużenia oraz perspektywy jego funkcjonowania w przyszłości.

Aby uniknąć osobistej odpowiedzialności za długi, przedsiębiorstwo musi podjąć odpowiednie kroki we właściwym czasie. Konieczne jest bieżące monitorowanie sytuacji finansowej firmy. Należy również pamiętać, że w przypadku postępowania upadłościowego sąd może uznać przedsiębiorcę za winnego upadłości, co może skutkować zakazem prowadzenia działalności gospodarczej na określony czas.

Restrukturyzacja jest preferowanym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na zachowanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa i minimalizuje straty wierzycieli. Może także zwiększyć szanse na spłatę zobowiązań w przyszłości. Jednakże, jeśli sytuacja finansowa firmy jest krytyczna, a jej zadłużenie zbyt wysokie, upadłość może być nieunikniona. 

W obu przypadkach pomoc specjalistów (takich jak np. doradcy restrukturyzacyjni) może być niezbędna, aby wesprzeć przedsiębiorcę w całym procesie.

Dowiedz się więcej na ten temat na SAS Restrukturyzacje.